หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 
   
ติดต่อ
อบต.
โทร. 032-822-053 , 032-822-054
 
HOT NEWS  
องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ เต็มใจให้บริการค่ะ/ครับ
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ปข 0023.3/ 134 แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการอบรม เรื่อง ระบบยื่นคำขอรับใบรับแจ้งประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 แบบดิจิทัลกฎหมายมลพิษน้ำและกฎหมายมลพิษอากาศสำหรับโรงงานจำพวกที่ 1  [ 23 ก.พ. 2567 ]   
ปข 0023.4/ว133 ขอความร่วมมือเผยแพร่ผลงานสื่อประชาสัมพันธ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน ป.ป.ช.  [ 23 ก.พ. 2567 ]   
ปข 0023.4/ว132 ขอส่งรายงานวิจัย เรื่อง "การทุจริตและระดับความเสี่ยงต่อการกระทำการทุจริตขององคืกรปกครองส่วนท้องุิ่น ในเขตพื้นที่ภาค 4"  [ 23 ก.พ. 2567 ]   
ปข 0023.4/ว131 การส่งข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 6/2567  [ 23 ก.พ. 2567 ]   
ปข 0023.5/ว130 การนำส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 22 ก.พ. 2567 ]   
ปข 0023.6/ว128 การประชุมชี้แจงการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3  [ 22 ก.พ. 2567 ]   
ปข 0023.3/ 125 ประชาสัมพันธ์โครงการท้องถิ่นร่วมใจแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนด้วยกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ  [ 22 ก.พ. 2567 ]   
ปข 0023.3/ว126 ประชาสัมพันธ์บทเพลงถวายกำลังใจสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพลง ในอุ่นอ้อมอกมั่นคง  [ 22 ก.พ. 2567 ]   
ปข 0023.4/ว2974 ขอเชิญเข้าร่วมงานขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุุคคลแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 21 ก.พ. 2567 ]   
ปข 0023.6/ 2957 การแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละลองขนาดเล็ก (PM 2.5)  [ 21 ก.พ. 2567 ]   
ปข 0023.4/ 2952 โครงการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessmemt : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  [ 21 ก.พ. 2567 ]   
ปข 0023.3/ 2885 ข้อแนะนำในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 21 ก.พ. 2567 ]   
ปข 0023.1/ว123 ขอแจ้งเข้าพื้นที่เก็บข้อมูลการศึกษาวิจัยทางด้านโบราณคดี  [ 21 ก.พ. 2567 ]   
ปข 0023.6/ 2908 แจ้งคำแนะนำการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดฉีด (IPV) ในระหว่างผลักดันเพื่อบรรจุในสิทธิประโยชน์ เพิ่ม 1 เข็ม รวมเป็น 2 เข็ม (คำแนะนำชั่วคราว)  [ 21 ก.พ. 2567 ]   
ปข 0023.6/ว2910 ขอแจ้งข้อกฎหมายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเขตปลอดบุหรี่ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภท  [ 21 ก.พ. 2567 ]   
ปข 0023.3/ 122 แนวทางการปฏิบัติกรณีการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 21 ก.พ. 2567 ]   
ปข 0023.3/ว2905 การรับสมัครหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง  [ 21 ก.พ. 2567 ]   
ปข 0023.3/ว121 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับการนำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Cloud Meeting ครั้งที่ 1 - 5  [ 20 ก.พ. 2567 ]   
ปข 0023.3/ว2879 การยกเลิกการอยู่เวรของครูและบุคลากรทางการศึกษา และการดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 20 ก.พ. 2567 ]   
ปข 0023.3/ 2886 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  [ 20 ก.พ. 2567 ]   
ปข 0023.3/ว119 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  [ 20 ก.พ. 2567 ]   
ปข 0023.3/ 2842 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  [ 20 ก.พ. 2567 ]   
ปข 0023.3/ 2718 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  [ 19 ก.พ. 2567 ]  
ปข 0023.5/ว115 ซักซ้อมแนวทางการจัดส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กระทรวงมหาดไทย  [ 19 ก.พ. 2567 ]  
ปข 0023.6/ว110 พระราชบัญญัติควบคุมโรคกจากการประกอบอาชีพและโรคสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒  [ 19 ก.พ. 2567 ]  
ปข 0023.5/ว114 แจ้ง สถานที่ตั้ง สำนักงานกองทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล (สำนักงาน ง.ส.ต.)  [ 19 ก.พ. 2567 ]  
ปข 0023.5/ว2804 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนมกราคม 2567  [ 19 ก.พ. 2567 ]  
ปข 0023.3/ว113 บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 17 - 18  [ 19 ก.พ. 2567 ]  
ปข 0023.3/ 2796 ขออนุญาตลาพักผ่อนและลาไปต่างประเทศ  [ 19 ก.พ. 2567 ]  
ปข 0023.3/ 2797 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  [ 19 ก.พ. 2567 ]  
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 195
 
 
  คู่มือประชาชน
  แบบฟอร์ม เอกสาร
สำหรับใช้ติดต่อราชการ
 
   
  การจัดการองค์ความรู้
  ภายในองค์กร
 
   
 
  คำแนะนำการชำระภาษี
  ภาษีทุกบาทจะคืนสู่ประชาชน
ด้วยการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ
อย่างยั่งยืน
   
   
   
  ภาษีป้าย
  ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
GOOGLE EARTH
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร : 081-941-4665
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77150 โทรศัพท์ : 032-822-053 , 032-822-054 โทรสาร : 032-822-054
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
จำนวนผู้เข้าชม 725,108 เริ่มนับ 1 พ.ย. 2565
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10